۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

شرکت دانش بنیان


محصولات شرکت تیبا سامانه به عنوان محصولات دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی شدند.
تایید شدن شرکت فناوری و اطلاعات تیبا سامانه به عنوان  شرکت دانش بنیان مهر تاییدی بر توانمندی شرکت به وسیله معتبر ترین نهاد نظارتی  و علمی کشور "معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری " می باشد.


برچسب ها


دانش بنیان