۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

راه اندازی سیستم پیشنهادات و انتقادات شورای سیاست گذاری ائمه جمعه


در شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سیستم رضایتمندی ارباب رجوع توسط شرکت تیباسامانه راه اندازی شده است.این سیستم شامل ثبت پیشنهادات جهت ارائه نظرات و پیشنهادات ارباب رجوع، ثبت شکایات و انتقادات توسط ارباب رجوع در صندوق صوتی و دریافت کد رهگیری جهت پیگیری شکایات خود  می باشد.