۴۲۱۸۳۰۰۰ - ۰۲۱

تاییدیه نرم افزار سامانه مرکز تماس سامان


سامانه مرکز تماس سامان در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال به استناد مواد 8 و 9 قانون "حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب 1397/10/04 مجلس شورای اسلامی و بخش چهار آئین نامه ی اجرایی قانون مذکور" تحت شماره شناسایی  206666   تایید فنی شد.
توسعه و تولید نرم افزار فوق توسط کارشناسان ایرانی تحلیل و پیاده سازی شده است و این محصول یکی از مجهزترین مراکز تماس تولید داخلی در سطح  کشور می باشد.
کلیۀ حقوق این نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری و اطلاعات تیباسامانه می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.